Ayyappa Telugu

Loading

సర్వదేవతా ప్రార్ధనలు

ayyappa calendar

శ్రీ మహాగణపతి ప్రార్ధన 
శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం |
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోప శాంతయే ||
అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం |
అనేక దంతం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే ||

 

శ్రీ గురు ప్రార్ధన

గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్విష్ణుః గురుదేవో మహేశ్వరః |
గురుసాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మైశ్రీ గురవేనమః ||
అఖండ మండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచలం |
తత్పదం దర్శతం యేన తస్మైశ్రీ గురవేనమః ||
ధ్యానమూలం గురుమూర్తి| పూజామూలం గురువాక్యం |

పదమూలం గురుపదానాం| మోక్షమూలం గురుప్రాప్తిః ||

 

అమ్మవారి ప్రార్దన

యకుందేందు తూషార హరధవళ యాశుభ్ర వస్త్రాన్విత |
యా వీణా వరదండా మండితకర యశ్వేత పద్మాసన ||
యా బ్రహ్మచ్యుత శంకర ప్రభృత భిర్థేవై: సదాపూజిత |
సామాంపాతు సరస్వతి భగవతి నిశ్సేష్య జాడ్యాపహ ||
శరదిందు సమాకారే పరహ్బ్రహ్మ స్వరూపుణే |
వాసర పీఠ నిలయే సరస్వతి నమోస్తుతే ||
అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే శంకరః ప్రాణవల్లభే |
జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ద్యర్ధం భిక్షం దేహిచ పార్వతి ||
సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్ద సాధకే |
శరణ్యే త్రియంబికే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే||

 

శ్రీ మహావిష్ణు ప్రార్ధన

శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం |
విశ్వాకారం గగన సదృశ్యం మేఘ శుభాoగం ||
లక్ష్మికాంతం కమల నయనం యోగి హృద్యాన గమ్యం |
వందే విష్ణుం భువభాయ హారం సర్వలోకైనాథం ||

 

పరమేశ్వరుని ప్రార్ధన

వందే శంభు ఉమాపతిం సురగురం వందే జగత్కరణం |
వందే పన్నగ భూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిం ||
వందే సూర్య శశాంక వహ్నినయనం వందే ముకుంద ప్రియం |
వందే భక్తజనాశ్రయించ వరదం వందే శివం శంకరం ||

 

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ప్రార్థన

శక్తి హస్తం విరూపాక్షం శిఖి వాహనం ద్విషడ్భుజం |
తారకాసుర సంహారం శ్రీవళ్ళినాధం నమామ్యహం ||

 

శ్రీ రామచంద్రుని ప్రార్ధన

శ్రీ రామ రామ రామేతి రమేరమే మనోరమే |
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ పరాననే ||
రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేదసే |
రఘునాథ నాథాయ సీతాత్ పతయేనమః ||

 

శ్రీ అయ్యప్పస్వామి వారి ప్రార్ధన

భూతనాథ సదానంద సర్వభూత దయాపర |
రక్ష రక్ష మహాబాహ శాస్త్రేతుభ్యం నమోనమః
ఓం హ్రీం హరిహరపుత్రాయ పుత్రలాభాయ శతృనాశాయ మదగజ వాహనాయ మహా శాస్త్రే నమః
భుతనాథాయ విద్మహే భవపుత్రాయ ధీమహి తన్నో శాస్త్రప్రచోదయాత్.శ్రీ ఆంజనేయస్వామి ప్రార్ధన

ఆంజనేయం మహావీరం బ్రహ్మవిష్ణు శివాత్మకం |
తరుణార్క ప్రభూదుతం రామదుతం నమామ్యహం||
మనోజవం మారుత తుల్యవేగం | జిత్రేంద్రియ బుద్దిమాతాం వరష్టతం |
వాతాత్మజం వానరాయుధ ముఖ్యం | శ్రిరామదుతం శిరసానమామి ||

 

అయ్యప్ప కార్యక్రమాలు

Powered By

చిరునామా

ఫోన్ నంబరు

+91 7799 121 321

ఈ- మెయిల్

అనుసరించండి


య్య
ప్ప

కా
ర్య
క్ర
మా
లు